Registrer deg for nyhetsbrev
|
|

KURS I ADFERDSENDRING TIL BRUK FOR LEGER OG ANNET HELSEPERSONELL

Målet er å videreutvikle og raffinere en eksisterende begrenset kurspakke som kan gjøre leger bedre rustet til på en rask og systematisk måte å ta i bruk «Den motiverende samtalen» om fysisk aktivitet. Vi ser for oss å utvikle et kurs bestående av 3 + 3 timer for å lære og å øve på teknikken. Kurset vil bestå av både teori og praktiske øvelser.

Leder for prosjekt 2 er

KURS I ADFERDSENDRING TIL BRUK FOR LEGER OG ANNET HELSEPERSONELL

. Mona er tidligere fastlege og arbeider nå med sin doktorgrad ved Universitet i Oslo. I tillegg har hun medisinsk ansvar for vinter OL i 2018. Hun har i samarbeid med styringsgruppen utarbeidet en bakgrunn for behovet for kurs i motiverende atferdsteknikk og en plan for implementering av dette:

Bakgrunn for prosjektet
Tradisjonelt sett snakker mange allmennleger med pasientene om viktigheten av økt fysisk aktivitet (FA), men de forskriver ikke fysisk aktivitet som behandling, og det mangler ofte konkrete råd om hvordan og hvor ofte aktiviteten skal utføres. Utdanningen av leger fokuserer vesentlig på bruk av farmasøytiske metoder i behandlingen. Ansvaret for pasientenes fysiske aktivitetsnivå har ikke blitt ansett som allmennpraktikerens oppgave, men snarere at dette best kan administreres av andre både i og utenfor helsevesenet. Blant lærestedene i Norge så har Universitetet i Oslo 3 x 45 min forelesning i bruk av aktivitet som medisin.

En del leger vegrer seg for å forskrive aktivitet som behandling. Veiledning i fysisk aktivitet har tradisjonelt hatt lav status, og noen anser legeinitiert forskrivning av fysisk aktivitet som overflødig.
Stort arbeidspress, dårlig tid og mangel på verktøy og retningslinjer for FA er andre årsaker som oppgis til at legene uttrykker skepsis og frustrasjon over å skulle implementere FA i sine daglige behandlingsrutiner. I tillegg mangler legene erfaring i å treningsveilede pasientene, kun 17 % oppgir at de har slik erfaring.

En kvalitativ studie som ble gjort i to pilotkommuner av EIM Norge avdekket at manglende motivasjon hos legen og hos pasienten, samt dårlig tid var vektige barrierer for legene for å ta i bruk FA i behandlingen av pasienter. Oppfatningen hos legene var at det ofte er både svært vanskelig og tidkrevende å bidra til holdningsendring og adferdsendring hos pasientene i retning av økt FA. Det er dokumentert at oddsen for at en pasient skulle få veiledning i fysisk aktivitet økte signifikant i tilfeller der allmennlegen hadde vært på kurs i promotering av fysisk aktivitet. Allmennleger som har fått trening i promotering av FA gir oftere råd om anbefalt varighet og hyppighet av aktiviteten enn leger som ikke har fått tilsvarende opplæring. For å få én inaktiv person til å oppfylle myndighetenes anbefalte nivå av fysisk aktivitet i løpet av ett år, må fastlegene treningsveilede tolv pasienter (number needed to treat (NNT) = 12, mens tilsvarende tall for å få en person til å slutte å røyke har NNT på 50-120.
Mange leger vil ha stor nytte av å få hjelp til å etablere gode rutiner for å implementere FA som en naturlig del av mange konsultasjoner. Ved gjennomføringen av pilotprosjektet i Nittedal og Gjerdrum i 2012, samt på et 15-timers emnekurs på Primær medisinsk uke i 2014 og 2016, ble det undervist i et «mini-struktur kurs». Dette er et verktøy i hvordan leger på en relativt rask og systematisk måte kan ta i bruk « Den motiverende samtalen» om FA. Dette ble svært godt tatt i mot av deltagende leger og annet helsepersonell, og det var stort ønske å få anledning til å trene mer på metoden. Mini-struktur-kurs er en teknikk for å ta i bruk motiverende samtaler om adferdsendringer, her FA, som er ganske enkel å sette seg inn i og som krever lite forkunnskap - i motsetning til metoden «Motiverende intervju» (MI) som krever mer kunnskap og tid. Fastleger har erfaringsmessig lite tid og etterspør derfor tidseffektive verktøy.

Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Norway EIM Representative | +47 958 40 449 | [email protected]
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.