Newsletter Sign Up
|
|

AMBASADORZY EIMP

EIM przez całe życie

EIM dąży do ustanowienia aktywności fizycznej jako standardu w opiece zdrowotnej oraz promowania jej w środowisku społecznym. Ma się to odbywać poprzez łączenie pacjentów z zasobami społeczności w ramach modelu ciągłej opieki. Jego podstawę stanowi "piramida opieki” składająca się z trzech głównych zainteresowanych stron:

  1. Świadczeniodawców działających w systemie ochrony zdrowia
  2. Ekspertów z dziedziny sportu
  3. Zasobów społeczności lokalnych

W społeczności ideę EIM można stosować przez całe życie dostosowując ją do potrzeb podstawowych grup populacyjnych wyróżnionych na podstawie wieku:

  • Dzieci i młodzieży ("szkoły")
  • Młodzi dorośli ("uniwersytety i kampusy")
  • Dorośli ("miejsca pracy")
  • Seniorzy („organizacje dedykowane seniorom”)

To w środowisku lokalnym członkowie tych grup podejmują swoje codzienne aktywności. W związku z tym zaangażowanie zasobów istniejących w lokalnej społeczności m.in. organizacji i instytucji działających w najbliższym otoczeniu pacjentów czy osób aktywnie działających na rzecz zdrowia jest kluczowe dla właściwego praktykowania idei EIM.

Należy pamiętać również, że istnieją grupy, które doświadczają społecznych nierówności w zdrowiu np. poprzez ograniczony dostęp do świadczeń terapeutycznych i profilaktycznych. Nie zawsze otrzymują one odpowiedniej opieki i pomocy medycznej. O grupach, które są marginalizowane pod tym względem nie można zapominać przy realizowaniu idei EIM.

Misją EIM jest współpraca z przedstawicielami opieki zdrowotnej i osobami aktywnymi w społeczności lokalnej oraz w ich imieniu. Powinna być ona realizowana tak, aby długoterminowe korzyści zdrowotne płynące z aktywności fizycznej mogły być osiągalne przez każdą z tych grup, niezależnie od płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego czy miejsca zamieszkania.

Resources
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:
Support for the Exercise is Medicine® Initiative is provided by:

Contact Poland EIM Representative | 401 W. Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46202-3233 | 317-637-9200
© 2021 American College of Sports Medicine. All rights reserved worldwide.
Exercise is Medicine® is a global health initiative managed by the American College of Sports Medicine.